Těžební činnost

Součástí naší nabídky služeb je těžební činnost v rámci komplexní péče o les. Provádíme výchovné zásahy, probírky, mýtní, mýtní nahodilou těžbu. Dále nabízíme svazkování, přibližování, vyvážení dřeva a kompletní likvidaci klestu. Vždy se snažíme, aby těžba byla co nejšetrnější pro les samotný a také pro životní prostředí.

Těžbu dřeva provádíme nejčastěji těmito technologiemi:

Animální Technologie: vycházející z použití zvířecí tažné síly pro soustřeďování. V evropských podmínkách nejosvědčenějším zvířetem je kůň a jeho tažná síla. Animální technologie se využívá v extrémních terénních případech (svahy, členitost, překážky) a ve dříví odpovídající tažné síle koně. Doporučenou činností pro koně při soustřeďování, je vyklizování a sestavování nákladu tzv. kuželování. Jinak celková operace spočívá v tom že například: pracovník vybaven pro těžbu dřeva (motorová pila, sekera, dřevorubecká lopatka a další) strom pokácí, odvětví případně pokrátí na předem stanovené délky a zbytek práce už je na Kočím a Koni

Motomanuální technologie: při motomanuální technologii dochází ke kombinaci lidské síly a použití drobného mechanizačního prostředku, popř. adaptéru. Nejběžnější kombinací je dřevorubec + motorová pila, adaptér s navijákem, vyklizovací naviják apod. Technologie se využívá v silně svažitých terénech, málo únosných terénech a ve dříví o průměrné hmotnatosti do 0,15 m3. Drobné mechanizační prostředky se používají pro těžební činnost (motorové pily) a pro vyklizování a sestavování nákladu výjimečně pro přibližování ("železný kůň"). Technologie dnes používaná ve slabších probírkových porostech většinou při sortimentní metodě.

Částečně mechanizovaná technologie: Kombinace, při níž je použitý mechanizační prostředek především speciálně pro soustřeďování (traktory, lanová dopravní zařízení, vyvážecí soupravy aj.). Vysoká výkonnost mechanizačního prostředku a tažné schopnosti společně s velkou terénní dostupností umožňují využití technologie jak do předmýtních, tak mýtních těžeb. Řadíme ji dnes k nejpoužívanějším a nejosvědčenějším technologiím.

Plně mechanizovaná technologie: Těžební technologie, kdy je téměř vyloučen podíl manuální práce. Ta je nahrazena dostupnými mechanizačními prostředky pro těžbu a soustřeďování. V praxi se někdy označuje jako harvestorová technologie. Dochází ke strojnímu kácení, odvětvování, druhování a manipulaci a následně pak k mechanizovanému soustřeďování dříví a sortimentů. Dosažení vysoké produktivity práce, maximální bezpečnosti práce, minimální namáhavosti a vysoké kultury práce dává předpoklad jejího dalšího rozšíření a provozního využití.

Kombinovaná technologie: Pracovník vybaven ručním nařídím pro těžbu dřeva strom pokácí a posléze koněm nebo lanem navijáku mechanizačního prostředku (LKT, UKT, Železný kůň) nebo také bezúvazkově (LKT vybavený buď kleštěmi nebo hydraulickou rukou a svěrným oplenem je strom v celé své délce i s větvemi soustředěn k přibližovací lince na tzv. Vývozní místo, kde Harvestor strom zpracuje a vyvážecí souprava soustředí vyrobené sortimenty surového dříví na Odvozní místo.

Všechny námi nabízené těžební práce provádí odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici profesionální techniku s důrazem na bezpečnost práce a šetrnost k přírodě.

Typy těžby

Majitel lesa musí přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby nedošlo ke vzniku, šíření a přemnožení škůdců. Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb. Těžba v lesích, ve kterých majitel lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, může provádět pouze se souhlasem odborného lesního hospodáře.

Pokud má těžba překročit průměrně 3 m3 na jeden hektar lesa za rok, musí majitel lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Takovou těžbu může majitel lesa provést, pokud neobdrží ve lhůtě do 30 dnů od odeslání vyrozumění nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů.

Fotogalerie

Níže zveřejněné fotografie pochází jen a pouze z firemních zdrojů. Je to takový rychlý průlet již námi realizovanými pracemi v této činnosti. Více fotografií a zajímavostí na našich sociálních sítích. Pokud vás to tedy z ohledu zajímavostí nebo vás trápí nějaký problém v této oblasti navštivte prosím sekci Kontakty